2022

45. Au atoms doped in Ti3C2Tx MXene: Benefiting recovery of oxygen vacancies towards photocatalytic aerobic oxidation

Kaifu Yu,  Sanmei Wang, Qi Li, Tingting Hou, Yue Xin, Rong He, Wenhua Zhang*, Shuquan Liang, Liangbing Wang*, Wenkun Zhu* 

Nano Res. 2022, 15, 2862.


1663926081888650.png


44. Photocatalytic Conversion of Methane: Recent Advancements and Prospects

Qi Li, Yuxing Ouyang, Hongliang Li, Liangbing Wang,* and Jie Zeng*

Angew. Chem. Int. Ed. 2022, 61.

1664440012560137.png


43. Conversion of Methane to Methanol on Cobalt-Embedded Graphene: A Theoretical Perspective

Sanmei Wang, Yue Xin, Wenhua Zhang*, Liangbing Wang*

Catalysis Letters 2022, 152, 1331.


1663926151638669.png


42. Sulfur vacancy engineering of MoS2 via phosphorus incorporation for improved electrocatalytic N2 reduction to NH3

Hao Fei, Ting Guo, Yue Xin, Liangbing Wang*, Ruoqi Liu, Dezhi Wang,  Fangyang Liu, Zhuangzhi Wu* 

Appl. Catal. B: Environ. 2022, 300, 120733. 


1663926202800230.png


41. Ti3C2Tx MXene Doped by W Atoms for Full-spectrum Photofixation of Nitrogen

Qi Li,# Jiliang Xu,# Sanmei Wang, Kaifu Yu, Wenkun Zhu, Tingting Hou, Lantian Zhang,  Wenhua Zhang, Shuquan Liang, Liangbing Wang*

Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2022, 32, 233.


1663926317461481.pngTechnical Support: 云迈科技 | Admin Login
返回顶部 seo seo