2019

25. Operando Oxygen Vacancies for Enhanced Activity and Stability toward Nitrogen Photofixation

Tingting Hou,# Yu Xiao,# Peixin Cui,# Yining Huang, Xiaoping Tan, Xusheng Zheng*, Ying Zou, Changxi Liu, Wenkun Zhu, Shuquan Liang*, and Liangbing Wang*

Adv. Energy Mater. 2019, 201902319.

 

 

AEM.png

 

24. Atomic-level Insights in Tuning Defective Structures for Nitrogen Photofixation over Amorphous SmOCl Nanosheets

Tingting Hou,# Ruihan Guo,# Lanlan Chen,# Yangcenzi Xie, Jiasheng Guo, Wenhua Zhang, Xusheng Zheng, Wenkun Zhu, Xiaoping Tan, Liangbing Wang

Nano Energy 2019, 65, 104003.

 

 

Nano Energy-2.png

 

23. Anchoring Pt Single Atoms on Te Nanowires for Plasmon-Enhanced Dehydrogenation of Formic Acid at Room Temperature

Lei Han,# Leijie Zhang,# Hong Wu, Hualu Zu, Peixin Cui, Jiasheng Guo, Ruihan Guo,Jian Ye, Junfa Zhu, Xusheng Zheng,* Liuqing Yang, Yici Zhong, Shuquan Liang,* Liangbing Wang*

Adv. Sci. 2019, 1900006.

 

AS-2.png

22. In2O3 Nanocrystals for CO2 Fixation: Atomic-Level Insight into the Role of Grain Boundaries

Lirong Wang,# Jinyan Cai,# Yangcenzi Xie, Jiasheng Guo, Lingxiao Xu, Shuyi Yu, Xusheng Zheng,* Jian Ye, Junfa Zhu, Leijie Zhang, Shuquan Liang,* and Liangbing Wang*

iScience 2019, 16, 390.

 

 

i-2.png

 

21. Defect-rich and Ultrathin N Doped Carbon Nanosheets as Advanced Trifunctional Metal-free Electrocatalysts for the ORR, OER and HER

Hao Jiang, Jinxing Gu, Xusheng Zheng, Min Liu, Xiaoqing Qiu, Liangbing Wang,   Wenzhang Li,* Zhongfang Chen,* Xiaobo Ji, and Jie Li* 

Energy Environ. Sci. 2019, 12, 322.


Technical Support: 云迈科技 | Admin Login
返回顶部 seo seo